Το LESET έργο ήταν πολύ επιτυχημένο. Οι συμμετέχοντες, μαθητές μεταξύ 15 και 16 ετών, από 5 διαφορετικές χώρες, συνεργάστηκαν με την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις γνώσεις που απέκτησαν για την ενεργειακή απόδοση με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ.