Overzicht van het onderwerp

 • Summary

  Van september tot november 2012 onderzochten leerlingen van de Goethe middelbare school de bijdrage die bepaalde onderzoekscentra in Oostenrijk geleverd hebben 20 jaar na de memorabele klimaattop in Rio de Janeiro.

  In de eerste fase werden relevante kwesties, voornamelijk op gebied van wetenschap, onderwezen en uitgediept door middel van lezingen en excursies. In de tweede fase deden leerlingen zelf aan onderzoek en interviewden ze vermaarde wetenschappers en experts over de huidige staat van het onderzoek. De resultaten van deze inventaris werden voorgesteld tijdens de eerste “Milieuconferentie” door de leerlingen op 13 november 2012.

 • Aims

  Een van de doelen van het project was de leerlingen in staat te stellen om kennis te vergaren over milieuthema’s en wetenschappelijke werkwijzen.

 • Main activities

  De leerlingen werkten rond veertien verschillende onderwerpen, zoals ethanolbrandstof, klimaatverandering, etc. Na het onderzoek schreven ze een verslag over de huidige stand van zaken van deze thema’s in Oostenrijk. Om de resultaten voor te stellen, besloten ze een conferentie te houden (door en voor leerlingen), de eerste in zijn soort. De conferentie bereikte 300 leerlingen en werd een uitmuntend project.

 • Involved actors

  Vooral leraren.

 • Connection with the curriculum

  Sterk verband met milieueducatie en met onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op wetenschappelijk werken.

 • Where to find the application or case

 • Content

  In het begin verzamelden studenten van het eerste en tweede middelbaar informatie over kwesties zoals klimaat, klimaatverandering, klimaataanpassing, onderzoek naar de impact van het klimaat, etc. Ze hadden ook de gelegenheid om hun kennis te verdiepen door twee lezingen door experts bij te wonen op hun school.

  Daarna werd hen gevraagd om relevante kwesties te selecteren uit meer dan 40 opties en zelf onderzoek te voeren. Daarvoor hadden ze de gelegenheid om vermaarde wetenschappers en experts te interviewen over het onderwerp en de huidige staat van het onderzoek. Ten slotte werd aan elke student gevraagd een verslag te schrijven waarin hij zijn eigen specifieke kwestie voorstelde. Daarnaast stelde de student een persoonlijk portfolio samen. De leerlingen met de beste bijdragen werden uitgenodigd om hun werk voor te stellen op het Leerlingencongres op 13 november 2012, dat plaatsvond op het domein van de Goethe middelbare school. Het congres bestond uit korte lezingen en een postertentoonstelling.

  Dit project was een geweldig succes. De studenten waren erg ambitieus aangezien ze de mogelijkheid hadden om bekende, soms zelfs vooraanstaande (H. Kromp-Kolb), experts en wetenschappers te interviewen over hun onderwerpen.

 • Onderwerp 7

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  De leerlingen traden in contact met enerzijds wetenschappers en onderzoekers en anderzijds met deskundigen in verschillende sectoren zoals agrarische economie, flora en fauna, watereconomie, energievoorziening, ruimtelijke ordening, mobiliteit, lifestyle of voeding en duurzaamheid.

 • Relevance to the daily life of students

  Bijna alle onderwerpen die de leerlingen hadden gekozen hielden verband met het dagelijks leven: water, voeding, duurzaamheid, energievoorziening, mobiliteit, kwesties van het klimaat etc.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  In een eerste fase hadden de studenten de kans om vertrouwd te geraken met de onderwerpen door te luisteren naar deskundigen en door hen te interviewen. Tijdens het project kregen ze toegang tot de kennis van experts, wetenschappers en onderzoekers en konden ze beroep doen op het projectteam van de leraar voor eventuele ondersteuning.