Περιγραφή θέματος

 • Summary

  Η RW (Research Work – Ερευνητική Εργασία) είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθεί η κριτική και ερευνητική ικανότητα των μαθητών και να ενθαρρυνθεί η εφαρμοσμένη μάθηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Το κίνητρο του μαθητή και οι εφαρμοσμένες δικές του μεθοδολογίες είναι οι βασικοί παράγοντες για να έχουν μια επιτυχημένη RW.

 • Aims

  Να γίνει μια αναζήτηση για ένα θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος που επιτρέπει να υλοποιηθείη γνώση και να εφαρμοστεί μεθοδολογία της έρευνας κατά τρόπο αυτόνομο, ενισχύοντας την κριτική ικανότητα των μαθητών.

 • Main activities

  Να καθοριστεί ένα θέμα, να εξεταστεί μια υπόθεση, να γίνει μια παρατήρηση ή πειραματική εργασία, να οργανωθεί η έρευνα και οι δραστηριότητες, να επιλεχθούν έγγραφα, να προετοιμαστείη βιβλιογραφία, και, τέλος, να αναλυθούν και να ερμηνευθούν και να εξαχθούν τα συμπεράσματα της έρευνας.

 • Involved actors

  Μαθητές, καθηγητές και δάσκαλοι, καθώς και άλλοι συναφείς φορείς όπως επιστήμονες, επαγγελματίες, τοπικός πληθυσμός, τοπικές αρχές, κλπ.

 • Connection with the curriculum

  Ανάλογα με το καθορισμένο θέμα RW: μπορεί να συνδέεται άμεσα με τα θέματα (επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, κλπ) ή μεγαλύτερα.

 • Where to find the application or case

  ϊστοσελίδα του RW από το Υπουργείο Παιδείας (Κυβέρνηση της Καταλονίας):

  http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/

  BlogτηςRW (ιδέες, ενδιαφέρουσεςδουλειές, πηγές και εικονικό εργαστήριο): http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/.

  Το ΊδρυμαErsilia έχει πολλούς πόρους για να στηρίξει την ανάπτυξη της RW:

  *       Εικονικό βιβλίο για το πώς να ερευνούμε: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/

  *       Ιστοσελίδακινητοποίησηςμαθητώνγιανακάνουν

  *       περιβαλλοντική έρευνα: http://www.ersilia.org/recerques_ambientals/

  http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index.htm

  *       Ερευνητικές προτάσεις για μαθητές:

  http://www.ersilia.org/aventura_explorar/

  *       Περισσότερες πηγές

  (βιβλιοθήκη, κτλ.):

  http://80.33.141.76/canalrecerca/

  *       Βίντεο9 μαθητώνκαιδασκάλων (για το πώς να κάνουν τηνRW): http://vimeo.com/23381267.

   

 • Content

  Η RW είναι μια σύντομη έρευνα που πρέπει να γίνει από όλους τους μαθητές γυμνασίου στην Καταλονία (όχι στην υπόλοιπη Ισπανία), η οποία επιτρέπει την εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας. Με επικεφαλής έναν δάσκαλο-καθοδηγητή, το RW διαρκεί περίπου 70 ώρες, αντιπροσωπεύοντας το 10% της τελικής σχολικής τάξης  και έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (30 σελίδες). Το θέμα είναι ανοικτό και μπορεί να πλαισιωθεί από ένα μόνο αντικείμενο ή διεπιστημονικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το θέμα επιλέγεται από τους μαθητές, αλλά μπορεί επίσης να προταθεί από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των κέντρων. Σε γενικές γραμμές, είναι ένα μεμονωμένο έργο και θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και προφορικώς.

  Η RW είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθουμε (ειδικά να αναπτύξουμε γενικές δεξιότητες για την έρευνα, την επιχειρηματολογία και την έκφραση) και την ίδια στιγμή, μια καλή πηγή για να αξιολογήσουμε τους μαθητές, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά και για την γραπτή έκθεση και προφορική παρουσίαση. Επίσης, η RW προωθεί την πρωτοβουλία του φοιτητή, τη δημιουργικότητα και την κριτική  ευαισθητοποίηση σχετικά με την ηθική διάσταση των διαδικασιών. Η RW μπορεί επίσης να διεγείρει τη διεπιστημονική έρευνα σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η αξία του τοπίου και η βιοποικιλότητα, το οικολογικό αποτύπωμα και οισυνέπειές της μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ποιότητα του αέρα στην πόλη, η σχέση ανάμεσα στη φύση και το σχεδιασμό, ηπυκνότητα του αλατιού στο ποτάμι, η κατανομή των σαλιγκαριών σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα, κ.λπ.

  Ένας άλλος βασικός στόχος της RW είναι να εξοικειωθούν με την χρήση των εργαλείων ΤΠΕγια ερευνητικούς σκοπούς (επιλέγοντας πληροφορίες, αναλύοντάς τες και  κάνοντας μια τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων). Εν κατακλείδι, ηRW φέρνει στο προσκήνιο πολλές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη που είναι αναγκαία για τους μαθητές για να φτάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεαποκτηθείσες διαδικασίες και δεξιότητες, χρήσιμες και για τις ζωές τους αντίστοιχα. Ένας γνωστός ισπανός επιστήμονας λέει: «Η ιστορία της επιστήμης είναι η ιστορία των καλών ερωτήσεων».

 • Relation to a green topic and curriculum

  ΗRW μπορεί να σχετίζεται με τις (πράσινες) περιοχές του προγράμματος σπουδών μπορεί και όχι. Παραδείγματα:

  • περιοχές που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη: η επιστήμη (οικολογία, διαχείριση των αποβλήτων, βιώσιμη κινητικότητα, κ.λπ.), η τεχνολογία (ένα προϊόν, σχεδιασμός ενός βιοκλιματικού σπιτιού, ανάπτυξη  μίας εφαρμογής, κλπ), η επιστήμη και η κοινωνία (μελετώντας μεγάλες καταστροφές και τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους , μελετώντας την σχέση μεταξύ της διαφήμισης και της επιστήμης, κλπ..), η φυσική αγωγή (αθλητικές σπουδές για τις κακώσεις, κλπ.), η γλώσσα και η φιλολογία (σύγκριση λογοτεχνικών έργων, κλπ.).
  • περιοχές που δεν σχετίζονται με την διδακτέα ύλη: συγκρίνοντας ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας με την ταινία του, μελετώντας τη σχέση μεταξύ κινηματογράφου και λογοτεχνίας, ή μεταξύ λογοτεχνίας και επιστήμης, κλπ.

 • Being interdisciplinary: Drawing upon many academic disciplines and teaching methods

  Η RW μπορεί να πλαισιωθεί από ένα θέμα (επιστήμη,  λογοτεχνία, τεχνολογία, κλπ.) ή μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικά διεπιστημονική θέματα (όπως ηθική, οικολογία, κ.λπ.). Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι η διαδικασία της έρευνας μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

  Η πιθανή διεπιστημονικότητα της RW είναι τέλεια για να επιτευχθεί η πολυπλοκότητα που απαιτείται για την ορθή μεταχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 • Relevance to the daily life of students

  Κάθε μαθητής επιλέγει το θέμα της έρευνας τηςRW στο οποίο θέλει να εργαστεί και, αν είναι δυνατόν, να σχετίζεται με την καριέρα ή την ακαδημαϊκή καθοδήγηση που αυτός / αυτή θέλει να ακολουθήσει. Επιπλέον, οι καθηγητές μπορούν να καθοδηγήσουν τους μαθητές σε αυτή την επιλογή, προτείνοντας θέματα που σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον ή τα ενδιαφέροντά τους.

 • Based on accurate and factual professional expertise

  Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα θέματα RW εφαρμόζονται, η έρευνα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματική επαγγελματική εμπειρία σε κάποιες από τις φάσεις της (για να καθορίσει το συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα, να αναπτύξει την κατάλληλη ερώτηση εφιστώντας την τρέχουσα κατάσταση του υποκειμένου, να κάνει μια υπόθεση για τα αποτελέσματα της έρευνας, να εφαρμόσει μια μεθοδολογία, να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα κύρια αποτελέσματα, και, τέλος, να παρουσιάσει και να διαδώσει την RW).