Η RW (Research Work – Ερευνητική Εργασία) είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθεί η κριτική και ερευνητική ικανότητα των μαθητών και να ενθαρρυνθεί η εφαρμοσμένη μάθηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Το κίνητρο του μαθητή και οι εφαρμοσμένες δικές του μεθοδολογίες είναι οι βασικοί παράγοντες για να έχουν μια επιτυχημένη RW.